Privacyverklaring Ondernemersvereniging Gennep 

Verklaring

De Ondernemersvereniging Gennep, hierna te noemen OVG, hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens en maakt u hierbij duidelijk hoe OVG omgaat met die gegevens. OVG houdt zich aan de regels zoals  gegeven in de huidige wet- en regelgeving binnen de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Verwerking van persoonsgegevens van leden
Leden van OVG zijn vertegenwoordigers van organisaties met een doelstelling op het gebied van de ondernemen. De leden zijn ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. Bij de aanmelding aan OVG zijn de volgende gegevens verzameld en verstrekt door de leden: voor- en achternaam, adres,  telefoonnummer en e-mailadres. Deze gegevens zijn opgeslagen in het archief van de secretaris.


Gebruik van persoonsgegevens
OVG gebruikt uw persoonsgegevens om al of niet telefonisch, per post of e-mail contact met u op te kunnen nemen ter zake van haar activiteiten en doelstellingen. Daarnaast kan OVG uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst in het kader van gezamenlijk ondernomen activiteiten of PR.     

Bewaren van persoonsgegevens

OVG bewaart uw persoonsgegevens zolang als u lid bent van OVG. 

Gegevens inzien, aanpassen en verwijderen 

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar de secretaris: e-mailadres: 
ovgennep@ziggo.nl. OVG zal zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen twee  weken, op uw verzoek reageren.
U kunt bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens. U heeft ook het recht de door u verstrekte gegevens door de secretaris te laten overdragen aan een andere partij. Daarvoor moet u formeel toestemming/opdracht geven.  

Delen van persoonsgegevens met niet-leden

OVG verstrekt uw persoonsgegevens aan derden alleen indien dit nodig is voor de uitvoering van de activiteiten en doelstellingen of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. 

Website 

Indien en voor zover OVG over een website beschikt kunnen algemene bezoekgegevens worden bijgehouden. Deze gegevens kunnen worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. OVG gebruikt deze informatie uitsluitend om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en niet aan derden verstrekt.

Google Analytics

Indien en voor zover OVG over een website beschikt maakt zij geen gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe bezoekers de website gebruiken Echter als U onze webpagina via “Google zoeken” heeft bereikt dan wordt de aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees ter dezer het privacy beleid van Google voor meer informatie. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gezocht en gebruikt wordt. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. OVG heeft hier geen invloed op.

OVG heeft Google geen toestemming gegeven om via OVG verkregen z.g. Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

Beveiligen

OVG neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De eventuele website van OVG maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door het OVG verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met het OVG.

Contact

De Ondernemersvereniging Gennepis als volgt te bereiken:

Vestigings-  en postadres: 
Secretariaat
Zuid Oostwal 4A, 
6591 DK Gennep
Telefoon:  0031 485 519022 
E-mailadres:  ovgennep@ziggo.nl

Inschrijvingsnummer handelsregister KvK: 40166526